Wysoka jakość
Profesjonalna obsługa

Polityka prywatności

Zakład Masarski „Krawczyk” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa w Radomiu w swojej działalności kieruje się zasadą poszanowania danych osobowych osób, które nawiązują z nią jakikolwiek kontakt. Gromadzone dane są wykorzystywane do celów zgodnych z celem ich przekazania, przetwarzane w sposób zapewniający ich integralność i bezpieczeństwo, a po upływie czasu przez jaki są one niezbędne – usuwane z baz danych oraz dokumentacji. W celu ochrony praw osób, których dane dotyczą zapewniamy realizację ich uprawnień przyznanych przez  obowiązujące przepisy prawa.

Dokument niniejszy dotyczy w szczególności:

 • danych kontrahentów/klientów;
 • kontaktów otrzymywanych przez nas na dane kontaktowe spółki;
 • danych zbieranych za pośrednictwem naszej strony internetowej – poprzez formularze kontaktowe;
 • rekrutacji pracowników i współpracowników;
 • kontaktów marketingowych;

 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

 

Za dane osobowe uznajemy informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej. Wyjaśniając ewentualne wątpliwości, za dane osobowe uznajemy również dane przedsiębiorców prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, wspólników spółek prawa cywilnego, a także przekazane nam dane pracowników i współpracowników poszczególnych przedsiębiorców.

Podanie danych osobowych w kontaktach z nami jest dobrowolne, aczkolwiek może być konieczne dla osiągnięcia zamierzonego celu kontaktu lub działania.

W celu stałego udoskonalania przyjętych procedur, prowadzimy monitoring wdrożonych rozwiązań i przeprowadzamy okresowe analizy ich efektywności.

 

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem danych osobowych jest Zakład Masarski „Krawczyk” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Mleczkowie, ul. Przemysłowa 7, 26-652 Zakrzew.

 

KONTAKT W SPRAWACH ZWIĄZANYCH Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH

W razie pytań dotyczących zasad prywatności i przetwarzania danych osobowych należy kontaktować się pod adresem email: iod@krawczyk.net.pl

 

CEL I PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe przetwarzane są w celu wykonania zawartej umowy, w tym do:

 • realizacji dostaw towarów lub usług;
 • zapewnienia obsługi sprzedażowej i pytań zgłaszanych pocztą e-mail, telefonicznie i w mediach społecznościowych;
 • obsługi reklamacji.

 

Dane osobowe przetwarzane są na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Zakładu Masarskiego „Krawczyk” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. w następujących celach:

 • informowania w sposób bezpośredni o ofercie Zakładu Masarskiego „Krawczyk” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k.;
 • zarządzania relacjami i w celach marketingowych;
 • kontaktowych;
 • windykacji należności;
 • prowadzenia postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych;
 • prowadzenia analiz statystycznych;
 • przechowywania danych dla celów archiwizacyjnych. 

 

Dane osobowe przetwarzane są w celu wykonania czynności stosownie do udzielonej zgody, w tym do:

 • przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych;
 • przesyłania ofert, zaproszeń na wydarzenia organizowane przez Zakład Masarski „Krawczyk” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k.;
 • zapisywania danych w plikach cookies;
 • przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego.

 

Dane osobowe przetwarzane są w celu wykonania obowiązku prawnego, w tym do:

 • wypełnienia postanowień prawa podatkowego, przepisów o rachunkowości;
 • zapewnienie rozliczalności na podstawie przepisów prawa;
 • wykonania obowiązków wynikających z decyzji, orzeczeń wydawanych przez uprawnione organy, instytucje lub sądy.

 

KOMU BĘDĄ PRZEKAZYWANE DANE OSOBOWE

Dane osobowe mogą być przekazywane do podmiotów lub organów upoważnionych na podstawie przepisów prawa, podmiotów lub organów, którym przekazanie danych jest konieczne dla wykonania określonej czynności. Zakład Masarski „Krawczyk” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. może także powierzać dane innym podmiotom, które wspierają działalność firmy, np. obsługa księgowa, prawna, kadrowa, ubezpieczeniowa itp.

 

OBOWIĄZEK PODANIA DANYCH OSOBOWYCH

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, za wyjątkiem sytuacji, gdy prawo obliguje do ich podania, np. prawo skarbowe, przepisy o rachunkowości lub ich podanie jest niezbędne do zrealizowania przez Zakład Masarski „Krawczyk” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. zamówionych usług, dostaw towarów lub wykonania umowy.

 

OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Okres przetwarzania danych osobowych przez Zakład Masarski „Krawczyk” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. zależy od celu w jakim zostały zebrane i przetwarzane, a także przepisów prawa i pozyskanych przez Zakład Masarski „Krawczyk” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. zgód lub innych oświadczeń:

Dane przetwarzane w celu wykonania zawartej umowy przechowywane są przez czas niezbędny do jej wykonania. W przypadku, gdy realizacja umowy nie dojdzie do skutku, dane osobowe będą przechowywane przez 3 lata od dnia ich zebrania.

Przechowywane są także dane osobowe o charakterze archiwalnym - po wygaśnięciu danej relacji prawnej dane osobowe dotyczące działania tych osób w imieniu przedsiębiorcy instytucji lub jednostek organizacyjnych są przechowywane przez okres 6 lat, a pozostałe dane osobowe osób fizycznych przez okres 10 lat.

W przypadku, gdy toczy się spór, proces sądowy lub trwa inne postępowanie, okres archiwizacyjny będzie liczony od dnia zakończenia sporu, bez względu na sposób jego zakończenia, lub prawomocnego zakończenia ostatniego postępowania, chyba, że przepis prawa przewiduje dłuży okres przedawnienia dla danego prawa/roszczenia, którego dotyczy postępowanie.

Dane osobowe zebrane na podstawie zgody będziemy przechowywali przez okres wskazany w oświadczeniu zgody lub do odwołania zgody.

Dane osobowe przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, w szczególności dla celu marketingu bezpośredniego będą przechowywane do momentu wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania.

W celu wykazania rozliczalności będą przechowywane dane osobowe przez okres, w którym Zakład Masarski „Krawczyk” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. jest zobowiązana do ich przechowywania w postaci elektronicznej lub papierowej, dla udokumentowania spełnienia wymagań wynikających z przepisów prawa oraz w celu umożliwienia kontroli przez uprawnione podmioty.

 

UPRAWNIENIA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ

Osobom, których dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, gdy są niezgodne ze stanem rzeczywistym, a także prawo żądania usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. W przypadkach przewidzianych prawem, z zachowaniem wymogu, że prawo to nie może niekorzystnie wpływać na prawa i wolności innych osób, w tym tajemnic handlowych lub własności intelektualnej, przysługuje prawo do przenoszenia danych osobowych w zakresie technicznie możliwym lub uzyskania ich kopii.

Można także skorzystać z prawa do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania swoich danych osobowych, np. w celach marketingu bezpośredniego.

Jeśli przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, przysługuje prawo do cofnięcia wszystkich lub niektórych zgód dotyczących przetwarzania danych w określonym celu. Cofnięcie zgody nie będzie wpływało na przetwarzanie danych przed cofnięciem zgody ani podstawę prawną tego przetwarzania.

Jeżeli osoba, której dane dotyczą uzna, iż przetwarzanie jej danych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., przysługuje jej prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH POZA EUROPEJSKI OBSZAR GOSPODARCZY

Zebrane przez Zakład Masarski „Krawczyk” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. dane osobowe przechowywane są wyłącznie na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego („EOG”).

 

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH W SPOSÓB AUTOMATYCZNY (W TYM PROFILOWANIE)

Zakład Masarski „Krawczyk” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k.. nie przetwarza danych w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania).

Wykorzystujemy ciasteczka (ang. cookies) oraz podobne technologie w celu świadczenia usług, dostosowania serwisu do indywidualnych preferencji użytkowników oraz w celach statystycznych i reklamowych. Możesz zawsze wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach przeglądarki. Korzystanie z naszego serwisu bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza, że cookies będą zapisane w pamięci urządzenia oraz że akceptujesz otrzymywanie cookies. Więcej informacji w Polityce prywatności.

Akceptuję