Zakład Masarski „Krawczyk” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z
siedzibą w Mleczkowie, adres: Mleczków, ul. Przemysłowa 7, 26-652 Zakrzew, w swojej działalnoś-
ci kieruje się zasadą poszanowania danych osobowych osób, które nawiązują z nią jakikolwiek
kontakt. Dążąc nieustannie do zapewnienia jak najlepszej ochrony danych osobowych, które zos-
tały przekazane naszej firmie, pragniemy poinformować, iż jesteśmy w pełni gotowi, aby chronić
powierzone nam dane na najwyższym poziomie, uwzględniając przepisy Rozporządzenia Parla-
mentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizyc-
znych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
Spełniając swój obowiązek wynikający z przepisów RODO, chcemy poinformować w jaki sposób
przetwarzane są przez nas dane osobowe, a przede wszystkim poinformować o prawach wynika-
jących z przepisów, które będą przysługiwały osobom, które powierzyły nam swoje dane
osobowe. Gromadzone dane są wykorzystywane do celów zgodnych z celem ich przekazania,
przetwarzane w sposób zapewniający ich integralność i bezpieczeństwo, a po upływie czasu przez
jaki są one niezbędne – usuwane z baz danych oraz dokumentacji. W celu ochrony praw osób,
których dane dotyczą zapewniamy realizację ich uprawnień przyznanych przez obowiązujące
przepisy prawa.
W celu ułatwienia osobom, których dane przetwarzamy zapoznania się z przydatnymi dla nich
informacjami, opracowaliśmy niniejszą Politykę Prywatności. Zawiera ona zbiorcze informacje
dotyczące przetwarzanych przez nas danych osobowych, przedstawione w formie, którą
uznaliśmy za najbardziej przystępną. Jeżeli jednak którakolwiek osoba uzna, że przedstawione
przez nas treści związane z ochroną danych osobowych są niepełne lub niejasne, zachęcamy do
kontaktu celem wyjaśnienia tych wątpliwości. Zaznaczamy jednocześnie, że niniejszy dokument
ze względu na swój syntetyczny charakter może być mniej dokładny niż informacje przekazywane
przez nas bezpośrednio przy zbieraniu danych osobowych, w ściśle określonej sytuacji i celu.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
Za dane osobowe uznajemy informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania
osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to
osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie
identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator
internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną,
genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.
Wyjaśniając ewentualne wątpliwości, za dane osobowe uznajemy również dane przedsiębiorców
prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, wspólników spółek prawa cywilnego, a
także przekazane nam dane pracowników i współpracowników poszczególnych przedsiębiorców.
Podanie danych osobowych w kontaktach z nami jest dobrowolne, aczkolwiek może być koniec-
zne dla osiągnięcia zamierzonego celu kontaktu lub działania.

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH
Administratorem danych osobowych jest Zakład Masarski „Krawczyk” Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Mleczkowie, adres: Mleczków, ul. Przemy-
słowa 7, 26-652 Zakrzew.
KONTAKT W SPRAWACH ZWIĄZANYCH Z PRZETWARZANIEM DANYCH OS
OBOWYCH
W razie pytań dotyczących zasad prywatności i przetwarzania danych osobowych należy kontak-
tować się pod adresem email: iod@krawczyk.net.pl lub pod adresem siedziby spółki.
CEL I PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
Dane osobowe przetwarzane są w celu wykonania zawartej umowy, w tym do:
Dane osobowe przetwarzane są na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Zakładu
Masarskiego „Krawczyk” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa
w następujących celach:
realizacji dostaw towarów lub usług;
zapewnienia obsługi sprzedażowej i pytań zgłaszanych pocztą e-mail, telefonicznie i w mediach
społecznościowych;
obsługi reklamacji.
informowania w sposób bezpośredni o ofercie Zakładu Masarskiego „Krawczyk” Spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa;
zarządzania relacjami i w celach marketingowych;
kontaktowych;
windykacji należności;
prowadzenia postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych;
prowadzenia analiz statystycznych;
przechowywania danych dla celów archiwizacyjnych.
Dane osobowe przetwarzane są w celu wykonania czynności stosownie do udzielonej
zgody, w tym do:
przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych;
przesyłania ofert, zaproszeń na wydarzenia organizowane przez Zakład Masarski „Krawczyk”
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa.;
zapisywania danych w plikach cookies;

realizacji programu lojalnościowego;
przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego.
Dane osobowe przetwarzane są w celu wykonania obowiązku prawnego, w tym do:
wypełnienia postanowień prawa podatkowego, przepisów o rachunkowości;
zapewnienie rozliczalności na podstawie przepisów prawa;
wykonania obowiązków wynikających z decyzji, orzeczeń wydawanych przez uprawnione
organy, instytucje lub sądy.
KOMU BĘDĄ PRZEKAZYWANE DANE OSOBOWE
Dane osobowe mogą być przekazywane do podmiotów lub organów upoważnionych na podst-
awie przepisów prawa, podmiotów lub organów, którym przekazanie danych jest konieczne dla
wykonania określonej czynności. Zakład Masarski „Krawczyk” Spółka z ograniczoną odpowiedzial-
nością Spółka komandytowa może także powierzać dane innym podmiotom, które wspierają
działalność firmy, np. obsługa księgowa, prawna, kadrowa, ubezpieczeniowa itp.
OBOWIĄZEK PODANIA DANYCH OSOBOWYCH
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, za wyjątkiem sytuacji, gdy prawo obliguje do ich
podania, np. prawo skarbowe, przepisy o rachunkowości lub ich podanie jest niezbędne do zreal-
izowania przez Zakład Masarski „Krawczyk” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka
komandytowa zamówionych usług, dostaw towarów lub wykonania umowy.
OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
Okres przetwarzania danych osobowych przez Zakład Masarski „Krawczyk” Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością Spółka komandytowa zależy od celu w jakim zostały zebrane i przetwarzane,
a także przepisów prawa i pozyskanych przez Zakład Masarski „Krawczyk” Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością Spółka komandytowa zgód lub innych oświadczeń:
Dane przetwarzane w celu wykonania zawartej umowy przechowywane są przez czas niezbędny
do jej wykonania. W przypadku, gdy realizacja umowy nie dojdzie do skutku, dane osobowe będą
przechowywane przez 3 lata od dnia ich zebrania.
Przechowywane są także dane osobowe o charakterze archiwalnym – po wygaśnięciu danej relacji
prawnej dane osobowe dotyczące działania tych osób w imieniu przedsiębiorcy instytucji lub
jednostek organizacyjnych są przechowywane przez okres 6 lat, a pozostałe dane osobowe osób
fizycznych przez okres 10 lat.

W przypadku, gdy toczy się spór, proces sądowy lub trwa inne postępowanie, okres archiwizacy-
jny będzie liczony od dnia zakończenia sporu, bez względu na sposób jego zakończenia, lub pra-
womocnego zakończenia ostatniego postępowania, chyba, że przepis prawa przewiduje dłuży
okres przedawnienia dla danego prawa/roszczenia, którego dotyczy postępowanie.
Dane osobowe zebrane na podstawie zgody będziemy przechowywali przez okres wskazany w
oświadczeniu zgody lub do odwołania zgody.
Dane osobowe przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, w szczególności dla
celu marketingu bezpośredniego będą przechowywane do momentu wniesienia sprzeciwu
wobec takiego przetwarzania.
W celu wykazania rozliczalności będą przechowywane dane osobowe przez okres, w którym
Zakład Masarski „Krawczyk” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa jest
zobowiązana do ich przechowywania w postaci elektronicznej lub papierowej, dla udokumentow-
ania spełnienia wymagań wynikających z przepisów prawa oraz w celu umożliwienia kontroli
przez uprawnione podmioty.
UPRAWNIENIA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ
Osobom, których dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo
ich sprostowania, gdy są niezgodne ze stanem rzeczywistym, a także prawo żądania usunięcia lub
ograniczenia ich przetwarzania. W przypadkach przewidzianych prawem, z zachowaniem
wymogu, że prawo to nie może niekorzystnie wpływać na prawa i wolności innych osób, w tym
tajemnic handlowych lub własności intelektualnej, przysługuje prawo do przenoszenia danych
osobowych w zakresie technicznie możliwym lub uzyskania ich kopii.
Można także skorzystać z prawa do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania swoich
danych osobowych, np. w celach marketingu bezpośredniego.
Jeśli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, osobie, której dane doty-
czą przysługuje prawo do cofnięcia wszystkich lub niektórych zgód dotyczących przetwarzania
danych w określonym celu. Cofnięcie zgody nie będzie wpływało na przetwarzanie danych przed
cofnięciem zgody ani podstawę prawną tego przetwarzania.
Jeżeli osoba, której dane dotyczą uzna, iż przetwarzanie jej danych narusza przepisy ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., przysługuje jej prawo
wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH POZA EUROPEJSKI OBSZAR
GOSPODARCZY
Zebrane przez Zakład Masarski „Krawczyk” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka
komandytowa dane osobowe przechowywane są wyłącznie na terenie Europejskiego Obszaru
Gospodarczego („EOG”).
PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH W SPOSÓB AUTOMATYCZNY (W
TYM PROFILOWANIE)
Zakład Masarski „Krawczyk” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa nie
przetwarza danych w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania).
Sprawdź też informacje o PLIKACH COOKIES

na górę